You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ส่วนการศึกษา

รอรูปภาพ
รอรูปภาพ

นางกนกวรรณ โพธิ์พันธุ์ 
บุคลากร 5

นางปิยะมาศ เลิศจามีกร
นักวิชาการศึกษา 4

นางสาวจรัญญา   อุทจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสุกัญญา กุลมงกุฎ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

รอรูปภาพ
รอรูปภาพ

นางภัทราวรรณ ดาภี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางปดิวรัดา ชัยณรงค์รัตน ์
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวบุญเรือน สายะโน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวทองพูน สืบจากศรี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางศันสนีย์ บุตรแสง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวสุภาพร โต๊ะยียา 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์   จิตรเสงี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางวิจิตรา ทองดี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางวัลภา โพธิ์เงิน
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

นางสนม แอสระ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย

 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ
  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ

 

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
         - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานสนับสนุนกิจการศาสนา
         - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         - งานสันทนาการ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
         - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
         - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


พัฒนาโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ถ.สาริกา-นครนายก ใกล้สี่แยกประชาเกษม อ.เมือง จ.นครนายก โทร.037-328-179
e-mail : tambonsarika@gmail.com        Copyright 2009-2010